ЛОЗЕ,3,236 дка,с Рупките

Лозе от 3.236 дка, четвърта категория в местността „Дончеви Ниви“, в землището на с. Рупките, ЕКАТТЕ 63344, имот №21002, община Чирпан, Облст Ст.Загора.
Имотът не е обвързан с договор за наем или аренда.
Описание по Кадастрално-административна Информационна система на АГКК:
Поземлен имот 63344.21.2, област Стара Загора, община Чирпан, с. Рупките, м. ДОНЧЕВИ НИВИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Лозе, площ 3236 кв. м, стар номер 021002,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-330/06.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *